Op deze pagina beantwoorden wij vragen die regelmatig gesteld worden door onze klanten. Wij hopen dat we je hiermee verder kunnen helpen. Mocht je aanvullende informatie willen, neem dan contact met ons op. Onze projectmanagers helpen je graag verder!

Wanneer zou ik voor Vertaalbureau Perfect kiezen?

Je dient voor Vertaalbureau Perfect te kiezen wanneer je een kwalitatief goede vertaling wenst voor een marktconforme prijs. Wij spreken de vaktaal van jouw doelgroep en hanteren daarnaast een kwaliteitsgarantie. Bovendien kun je bij ons achteraf betalen met factuur. Bekijk hier de "Waarom kiezen voor Vertaalbureau Perfect"-pagina.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van documenten gewaarborgd?

Vertaalbureau Perfect zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Dit staat ook vermeld in onze algemene voorwaarden. 

Wat zijn de functies van het klantportaal?

De functies van ons klantportaal zijn als volgt:

  • Je kunt een nieuwe offerte aanvragen
  • Je kunt de reeds afgeronde vertaling(en) inzien
  • Je kunt de laatst aangevraagde offerte(s) inzien
  • Je kunt de facturen inzien
  • Je kunt de factuurinstellingen wijzigen
  • Je kunt je je (contact)gegevens wijzigen
Is het mogelijk om een terminologielijst mee te sturen?

Het is mogelijk om een terminologielijst mee te sturen, sterker nog, dit adviseren wij de klanten zoveel mogelijk te doen. Dit is vooral essentieel wanneer er veel vertalingen worden afgenomen, zodat de vertalingen consistent blijven. 

Is het mogelijk om een bepaalde schrijfstijl te hanteren?

Het is mogelijk om een bepaalde schrijfstijl te hanteren. Graag ontvangen wij vooraf specifieke informatie over de vertaling, zodat wij de juiste schrijfstijl kunnen hanteren en dit niet achteraf gewijzigd dient te worden. 

Wat is het verschil tussen een vertaalgeheugen en een machinevertaling?

Een vertaalgeheugen ondersteunt de vertaler bij het vertalen van woorden of zinsdelen die de vertaler eerder heeft vertaald. De vertaler blijft zelf altijd “in control”. Een machinevertaling is een volledige geautomatiseerde vertaling (bijvoorbeeld Google Translate). Het gebruik van een machinevertaling raden wij ten zeerste af. 

Hanteren jullie ook een korting indien er veel vertalingen worden afgenomen?

Wij werken aan de hand van een staffelkorting. Naarmate de hoeveelheid woorden stijgt, daalt de woordprijs. Wij hanteren voor een vertaling een woordtarief. Het woordtarief is afhankelijk van de onderstaande punten.

1. Het aantal woorden

2. Talencombinatie

3. Aard van de tekst

4. Kwaliteitscontrole

Indien je op zoek bent naar een vaste vertaalpartner, is het ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken met Vertaalbureau Perfect. Op basis van verwachtingen en wensen, kunnen wij je voorzien van een passend voorstel. Voor iedere vertaling gelden de gemaakte afspraken. 

Verzorgen jullie ook beëdigde vertalingen?

Ja, wij verzorgen met regelmaat beëdigde vertalingen voor diverse bedrijven. We beschikken niet voor iedere taal over beëdigde vertalers. Het hangt af van de beschikbaarheid van de vertalers of wij de beëdigde vertaling kunnen verzorgen. 

Wanneer heb ik een beëdigde vertaling nodig?

Een beëdigde vertaling is nagenoeg alleen om juridische redenen vereist. Wij adviseren bij twijfel hierover bij de partij die de beëdigde vertaling vraagt, te verifiëren of een dergelijke vertaling werkelijk nodig is. Wellicht is er bijvoorbeeld alleen een stempel van een vertaalbureau nodig. Er zijn vele uitmuntende vertalers die ervoor gekozen hebben om zich niet te laten beëdigen. Wel is het zo dat een vertaler beëdigd wordt op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding.

Wat is het verschil tussen een gecertificeerde en een beëdigde vertaling?

Een gecertificeerde vertaling moet voldoen aan diverse hoge eisen die aan onze vertalingen worden gesteld. De tekst moet bijvoorbeeld door een ervaren vertaler worden vertaald en zal  bovendien worden proefgelezen door een tweede lezer. Deze controle waarborgt de kwaliteit van de vertalingen. Een gecertificeerde vertaling zal niet worden voorzien van een verklaring, handtekening of een stempel.

 

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank is beëdigd (op grond van opleiding en ervaring). De vertaler waarmerkt de vertaling door deze onlosmakelijk aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring dient te worden voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

Wie zijn jullie vertalers?

Ervaren in-house vertalers en revisors

Bij Vertaalbureau Perfect werken voornamelijk ervaren (in-house) vertalers en revisors. Onze vertalers en medewerkers zijn hoogopgeleid en hebben veel ervaring op het gebied van taal en vertalen. Mochten wij een vertaling niet intern op kunnen lossen dan zal het vertaald worden door één van onze honderden ervaren externe vertalers.

Externe vertalers

Vanzelfsprekend werken niet alle vertalers (full- of partime) bij ons op kantoor. Veel (freelance) vertalers werken bijvoorbeeld vanuit huis of wonen helemaal niet in Nederland. Dit is geen probleem gezien het feit dat wij via ons systeem direct in contact staan met deze (externe) vertalers en wij kunnen, ondanks de soms grote fysieke afstand, tóch snel schakelen mocht dit nodig zijn. Met de meeste externe (freelance) vertalers werken wij al jaren samen.

Naar welke talen vertalen jullie?

Wij beschikken over eigen vertalers voor Duits, Engels en Frans. Hiernaast hebben wij de mogelijkheid een wereldwijd netwerk van professionele en betrouwbare vertalers in te zetten voor uw gewenste talencombinatie.

Hieronder de volledige lijst met de mogelijke talen.

Hoe lever ik een website ter vertaling aan?

Het vertalen van een website of webshop is één van de meest voorkomende opdrachten. De snelste manier om tot een offerte komen voor de vertaling, is het aanleveren van de webteksten in een bewerkbaar bestand. Bijvoorbeeld Microsoft Word of Excel. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen wij de woorden op uw website tellen en dit kost veel tijd.

Indien de vertaalopdracht een kleine website betreft en voornamelijk uit informatieve teksten bestaat, kunnen wij op basis van een aangeleverd internetadres [www] de webteksten extraheren en klaarmaken voor vertaling. De geëxtraheerde webteksten plaatsen wij in een Microsoft Word document en deze sturen wij ter controle mee met de offerte. De oplevering van de vertaling zal ook in Microsoft Word zijn.

U kunt er ook voor kiezen de webteksten in een vertaalbestand of exportbestand aan te leveren. Gebruikelijke bestandsformaten zijn dan .CSV, .XLIFF, .XML of .PO. Wij zijn in staat om met deze bestanden te werken en adviseren ook deze bestanden te gebruiken als de webomgeving bijvoorbeeld veel productinformatie of vele unieke webpagina’s bevat. De oplevering van de vertaling zal in hetzelfde bestandsformaat zijn en middels een importfunctie kan de vertaling direct doorgevoerd worden. Dit is de meest efficiënte wijze voor het vertalen van een website.

Omdat wij ervaring hebben met het werken binnen CMS’en of softwarelokalisatiesystemen, is dit ook een mogelijkheid voor het vertalen van uw website. Wij kennen weliswaar niet alle systemen, echter met een beetje uitleg en een goede samenwerking is er heel veel mogelijk.

Neem contact op met onze projectmanagers indien u een advies wenst voor het vertalen van uw website. Wij helpen u graag verder!

Hoe lever ik een document ter vertaling aan?

Onze vertalers werken het liefst met Microsoft Word. Dit betekent niet dat u geen andere bestandsformaten aan kunt leveren. Mocht u bijvoorbeeld een pdf-bestand hebben, dan kunnen wij deze omzetten. Overige bestandsformaten waar wij het beste mee kunnen werken zijn: Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, XML en platte tekst bestanden. Heeft u een afwijkend bestandsformaat? Neem dan contact op met een van onze projectmanagers.

Bestanden dienen digitaal aangeleverd te worden. Wij beoordelen aangeleverde documenten op complexiteit en tellen het aantal woorden alvorens een offerte op te stellen. In overleg zijn hier wel uitzonderingen op mogelijk. Juridische documenten en documenten voor een beëdigde vertaling worden vanwege de vertrouwelijkheid ook aangetekend per post toegestuurd.

Is er een geheimhoudingsverklaring van toepassing op de vertaling?

Ja. In onze algemene voorwaarden staat het volgende over de geheimhoudingsplicht:

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derden tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Hoe kan ik mijn offerte bevestigen?

U kunt uw offerte bevestigen door deze online te ondertekenen. In de e-mail waarin de offerte aangeboden wordt, zit een link. Deze link leidt naar ons online klantenplatform waar u de offerte kunt ondertekenen.

Het alternatief hierop is het sturen van een e-mail waarin u akkoord geeft op de offerte. Vermeld hierin altijd het offertenummer!

Wat is het verschil tussen de twee kwaliteitscontroles?

Het uitvoeren van deze kwaliteitscontrole betekent dat een ervaren revisor de vertaling controleert. Wij onderscheiden hierin twee vormen: volledige revisie (conform ISO-17100) en steekproefsgewijze revisie (niet conform ISO-17100).


Volledige revisie


Wij adviseren u te kiezen voor een volledige revisie, indien een onvolkomenheid in uw vertaling niet acceptabel is. Bij deze optie wordt uw tekst vertaald door hoogopgeleide en ervaren native speakers conform onze ISO-17100 certificering. Voor oplevering wordt de volledige tekst onderworpen aan een kwaliteitscontrole en verbetert waar nodig.


Steekproefsgewijze revisie


Wij adviseren u te kiezen voor een steekproefsgewijze revisie, indien een scherper tarief voor uw vertaling zwaarder weegt dan de hoogste kwaliteit voor de op te leveren vertaling. Bij deze optie wordt uw vertaling eveneens vertaald door een hoogopgeleide en ervaren native speaker, echter wordt de tekst steekproefsgewijs gecontroleerd en is de ISO-17100 certificering niet van toepassing op deze gekozen kwaliteistcontrole. Dit betekent een scherpere prijs voor uw vertaling, omdat er minder tijd besteed hoeft te worden aan een kwaliteitscontrole. Dit betekent ook dat een onvolkomenheid in uw vertaling mogelijk is.

Wanneer spreek je van een spoedvertaling?

Er wordt van een spoedvertaling gesproken indien een vertaling dezelfde werkdag opgeleverd moet worden of er meer dan 2000 woorden per werkdag vertaald dienen te worden om de vertaling voor de gewenste deadline op te leveren.

Hoe wordt de levertijd van een vertaalopdracht bepaald?

De levertijd van een vertaalopdracht wordt altijd in samenspraak vastgesteld. Als indicatie met betrekking tot levertijd houden wij standaard één werkdag opstarttijd en één werkdag aan voor elke 1500 tot 2000 woorden. Spoedvertalingen kunnen tot 2000 woorden doorgaans binnen één werkdag geleverd worden. Uw projectmanager denkt graag met u mee in het halen van gewenste deadlines.

Hoe wordt de prijs van een vertaalopdracht bepaald?

De prijs wordt bepaald door het aantal woorden te vermenigvuldigen met het tarief per woord. Dit is de basisprijs voor de vertaling.

Wilt u dat wij de vertaling aan een volledige kwaliteitscontrole onderwerpen, dan zal er een kleine toeslag gelden. Wenst u een vertaling waarin een West-Europese taal niet in de talencombinatie voorkomt, dan kan het tarief per woord hoger uitvallen. Tenslotte zal het tarief per woord hoger zijn, als het een spoedvertaling betreft.